Årsaker til at man får avslag på forbrukslån

Har du søkt om et forbrukslån og fått avslag fra banken, kan det være mange grunner til dette. Du kan oppleve å ha en stabil inntekt og ingen betalingsanmerkninger, men allikevel ikke få innvilget lån, og det er ikke alltid greit å skjønne hvorfor det er slik. Vi skal her se på noen av de vanligste grunnene til at bankene avslår en søknad om forbrukslån.

Manglende oppfyllelse av minimumskravene til lånet

Alle forbrukslån stiller noen minimumskrav som søkeren skal oppfylle for å få innvilget lånet. Gjør du ikke dette vil lånesøknaden automatisk bli avslått uten noen videre form for behandling. Alle lån har et krav til minimumsalder på den som søker. Noen banker tilbyr lån til personer på helt ned til 18 år, mens de mest restriktive krever at du er 25 år gammel når du søker. I tillegg krever banken at du er folkeregistrert i Norge, og som regel kreves det også at du har bodd i landet i minimum de siste tre årene. Noen banker krever til og med at du er norsk statsborger, men dette gjelder langt fra alle.

Når det gjelder krav til inntekt, så varierer dette mye fra bank til bank. Noen lån har ikke noen klart definert nedre grense for hva du må ha i inntekt, men banken vurderer din inntekt opp mot hvor stort et beløp du ønsker å låne. Andre banker har derimot en helt klar nedre grense for årlig inntekt, som regel på ca. 250.000kr. Er inntekten din mindre enn dette, vil lånet bli avslått også selv om du i utgangspunktet fint hadde hatt råd til å betjene avdragene på lånet.

Sist men ikke minst så er det et absolutt krav hos de aller fleste tilbydere av usikrede forbrukslån, at du ikke har noen registrerte betalingsanmerkninger. Banken vil foreta en kredittsjekk av deg, og hvis det her dukker opp en eller flere betalingsanmerkninger, vil søknaden normalt bli avslått med en gang.

Din kredittscore avgjør om du får lån

Forutsatt at du oppfyller minimumskravene for å få innvilget lånet, vil det være din kredittscore som avgjør om du får innvilget lånet eller ikke, med ett enkelt unntak; Hvis du har en lang historie som kunde i banken, med flere lån og ingen mislighold eller forsinkelse på betaling av avdrag i fortiden, kan banken i noen tilfeller velge å ikke ta hensyn til din kredittscore, da din kundehistorikk har bevist at du er en pålitelig og sikker betaler. Dette gjelder imidlertid bare de tradisjonelle full-service bankene, og ikke alle de mange nye tilbydere av usikret lån som har kommet til på det norske markedet de siste årene.

Din kredittscore beregnes av et kredittbyrå og tar utgangspunkt i en kompleks kredittscore-modell som ser på en lang rekke faktorer, både om deg og din privatøkonomi, men også statistiske data fra tusenvis av andre mennesker, som kan være med på å si noe om hvor sannsynlig det er at du ikke vil oppfylle dine betalingsforpliktelser.

Den kanskje viktigste faktoren for din kredittscore vil være din nettoinntekt fra de tre seneste likningsårene. Jo høyere denne er, desto bedre kredittscore vil du i teorien oppnå. I praksis er det ikke alltid slik, og noen egenskaper ved din inntekt kan dra din kredittscore nedover. Hvis du for eksempel har hatt en reduksjon i inntekt over de siste tre årene, vil dette dra i negativ retning. Det samme gjelder hvis det er veldig stor variasjon i inntekten fra år til år. Da vil modellen legge til grunn at denne variasjonen vil fortsette også i fremtiden, og sjansen er derfor stor for at det vil komme år der du har lav inntekt og vil få problemer med å møte dine økonomiske forpliktelser.

Det er ikke bare rent økonomiske faktorer som spiller inn på din kredittscore. Er du registrert med et enkeltpersonforetak vil dette normalt trekke din kredittscore i negativ retning. Det samme gjelder, dog i noe mindre grad, hvis du er registrert med andre næringsinteresser, som for eksempel hvis du er styremedlem i et aksjeselskap.

Worn down couple doing their accounts in their living room

Hvor du bor i landet vil også ha innvirkning. Dette kan virke urettferdig, men det er dessverre slik at noen landsdeler har en større andel dårlige betalere enn andre og siden kredittbyrået i stor grad beregner din kredittscore ut fra statistiske data, vil det ha en negativ innvirkning på din personlige kredittscore, hvis du bor et sted der det tradisjonelt har vært mange som ikke har greid å betale regningene sine. Det samme gjelder hvis du har flyttet til ny adresse ofte, over de siste 5-10 årene. En slik flytteaktivitet vil bli sett som et tegn på at du lever et mindre stabilt liv, noe som igjen, statistisk sett, betyr at det er en større sjanse for at du er en dårlig betaler.

Faktorer som ikke har innvirkning på om du får innvilget lån

Som vi har sett over, er det en lang rekke faktorer som er med på å avgjøre om du får lån eller ikke, men det er også ting som ikke har noe å si i det hele tatt, på tross av at mange tror det er viktig. Religion, hudfarge, rase og kjønn er alle ting som banken rett og slett ikke har lov til å ta med i vurderingen av om du skal få innvilget lån eller ikke. Tidligere var det slik at kvinner automatisk fikk en noe høyere kredittscore enn menn, fordi de statistisk sett ble ansett som mer stabile og sikre betalere, men denne praksisen er avskaffet.

Har du tidligere hatt betalingsanmerkninger, men har gjort opp for deg slik at sakene er avsluttet, skal betalingsanmerkningene også automatisk bli slettet. Så om du tidligere i livet var ute på et sidespor med mye økonomiske problemer, så har dette ingen innvirkning på dine sjanser for å få innvilget et lån idag, selvsagt forutsatt at du nå har en ryddig og god privatøkonomi. Det samme gjelder inntekt eldre enn tre år. Når banken foretar en kredittsjekk av deg er det bare din liknet inntekt de siste tre årene som teller med. Om du var arbeidsledig eller sykemeldt og hadde lav eller ingen inntekt en periode, spiller ingen rolle så lenge dette ligger mer enn tre år bak i tid.

I listen over krav for å få innvilget lån, som banken publiserer på sine nettsider, står det ofte nevnt at søker ikke kan ha noen pågående inkassosaker. Det er imidlertid slik at banken ikke har noen måte å sjekke dette på, så lenge det ikke er tatt rettslige skritt i saken og du er blitt påført en betalingsanmerkning. Har du en sak gående med et inkassoselskap der du kanskje har kommet så langt at det er ilagt tungt salær, er dette en sak mellom deg og inkassoselskapet, og banken vet ikke om dette, og det har derfor heller ingen innvirkning på sjansen for å få innvilget lånet.

Kilder:

http://www.aftenposten.no/okonomi/Slik-blir-de-nye-bestemmelsene-for-a-oppta-boliglan-36104b.html

Taper man alltid penger på forbrukslån?

De fleste skjønner at forbrukslån er dyrt og ikke alltid en bra løsning, men det er tilfeller der alternativet er ennå dyrere og der det derfor er økonomisk lurt å ta opp et usikret lån, noe vi her skal se på.

Mye blir skrevet i media om kostnadene og ulempene ved forbrukslån, og mye er selvsagt sant, men samtidig får slike lån et kanskje noe ufortjent rykte, fordi enkelte får problemer med å betjene de høye renter og gebyrer på lånene. Faktum er at de aller fleste som tar opp forbrukslån er utmerket klar over kostnaden forbundet med dette, og de tar opp lånet fordi det er den beste løsningen for dem og situasjonen de er i.

Samfunnet vårt er basert på økonomisk vekst, og slik vekst vil i stor grad måtte skje ved at det stilles kreditt til rådighet for de som ønsker å gjøre nødvendige investeringer for å kunne tjene penger, og her har forbrukslån også en fortjent plass. Av og til er det slik at man trenger kapital for å kunne gjøre nødvendige investeringer, som vil føre til verdiskapning og inntekt, men man har ikke mulighet for å skaffe denne kapitalen gjennom rimeligere lån, og man må derfor ty til dyrere, usikrede låneformer, som forbrukslån. På tross av at slike lån koster mer, er det ikke nødvendigvis slik at det er dårlig økonomi i å ta opp lånet, så lenge vi antar at andre, rimeligere låneformer ikke er tilgjengelige.

I det etterfølgende tar vi for oss to tenkte scenarier for å illustrere poenget med at dyre forbrukslån i visse situasjoner faktisk kan være økonomisk lønnsomt. Les mer om lån her.

Oppussing av utleiedel i bolig

download

Har du en bolig med mulighet for å etablere en utleiedel, kan dette være en kjærkommen og skattefri ekstrainntekt hver måned, men det krever litt kapital for å få bygget om og få gjort hybelen i en slik stand at den oppfyller offentlige krav og blir attraktiv at leie. I de fleste tilfeller vil det være naturlig å finansiere en slik ombygging ved å øke boliglånet, men har du en belåningsgrad på eiendommen som er tett opp mot det maksimale, er det ikke sikkert at du får banken med på å låne deg ytterligere penger, med pant i boligen.

Hvis vi antar at du trenger 250.000kr. På nødvendige ombygninger og oppusning for å kunne leie ut hybelen og du kan nedbetale summen på fem år, så vil dette, ved en nominell rente på 12%, gi et omtrentlig månedlig avdrag på ca.6.500kr. Og en total kostnad på lånet på ca. 65.000kr. Skattefradraget er ikke innregnet her, så vi kan trekke 27% fra de 65.000kr. Og lånet koster derfor i praksis «bare»47.450kr. Hvis vi gjør et forsiktig anslag og antar at hybelen kan leies ut for 6.500kr. Per måned, betyr det med andre ord at du har dekket inn kostnadene ved å ta opp forbrukslånet på bare 8 måneder.

Det er naturlig å anta at etter at du har investert i ferdigstillelse av utleiedelen i boligen, så vil boligen stige i verdi. Dette vil igjen bety at belåningsgraden på boligen går ned, noe som kanskje åpner for at du i løpet av kort tid kan refinansiere forbruksgjelden med en økning i boliglånet og dermed redusere rentekostnadene ytterligere. Les mer om dette her

Finansiering av utdanning

finance-education

Et annet typisk eksempel på en situasjon der forbrukslån kan være lønnsomt, er for finansiering av utdanning. Vi tenker her ikke på fullfinansiering av en Mastergrad eller tilsvarende, men kortere kurs som ikke støttes gjennom Statens Lånekasse, men som umiddelbart vil kunne resultere i en høyere månedslønn. Det finnes en mengde sertifiseringer, korte kurs og videreutdanning innen de fleste bransjer, som gjør at man blir mer attraktiv for nåværende eller nye arbeidsgivere og gjennomføringen av slike kurs kan være et utmerket utgangspunkt for forhandling om økt lønn.

Rask nedbetaling øker avkastningen

De ovennevnte eksemplene er selvsagt tenkte, men viser allikevel at det er situasjoner der det å ta opp et forbrukslån for å investere pengene i fysiske eller immaterielle verdier, kan være lønnsomt, på tross av det høye kostnadsnivået på slike lån. En god tommelfingerregel når det gjelder forbrukslån er at hvis du dobler nedbetalingstiden, så dobles også kostnadene på lånet. Det vil med andre ord bety at jo raskere du greier å få nedbetalt lånet, desto bedre avkastning vil du få på investeringen din.